Wie kan het Steunpunt inschakelen?

U kunt het Steunpunt inschakelen, als u (mogelijk) de opdracht geeft tot een integriteitsonderzoek naar een politieke ambtsdrager. Meestal is dit commissaris van de Koning, burgemeester of voorzitter van het waterschap. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Ook kan de begeleiding van een onderzoek bij de griffier of gemeentesecretaris liggen. Al deze partijen kunnen het Steunpunt inschakelen voor advies.


Wanneer kunt u het Steunpunt inschakelen?

Als u tot de doelgroep behoort, kunt u het Steunpunt inschakelen vanaf het eerste signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager. U kunt het Steunpunt ook inschakelen voor algemene voorlichting.


Wat doet het Steunpunt precies?

Het Steunpunt adviseert over:

  • de aanpak van vermoedens van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers;
  • met name de manier waarop een integriteitsonderzoek dient te verlopen.

Wat zijn ‘politieke ambtsdragers’?

Dit zijn bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers. Bij de provincies zijn dit commissarissen van de Koning, gedeputeerden en Statenleden. Bij gemeenten zijn dit burgemeesters, wethouders en raadsleden. Bij de waterschappen zijn dit voorzitters, leden van het dagelijks bestuur en leden van het algemeen bestuur.


Waar kunt u een vermoeden van een misstand of integriteitsschending melden?

Het Steunpunt is geen meldpunt voor (vermoedens van) misstanden. Wij doen geen onderzoek naar integriteitsschendingen.

In alle gevallen is het mogelijk om anoniem misstanden te melden via De Vertrouwenslijn.

Werkt u bij de overheid en gaat uw melding over uw eigen organisatie? Dan volgt u de meldprocedure van uw organisatie. Uw leidinggevende is het eerste meldpunt. Kunt u of wenst u hiervan geen gebruik te maken, dan kunt u vaak ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Kunt u geen gebruik maken van de meldpunten in uw organisatie? Dan kunt u terecht bij het Huis voor klokkenluiders. Hier kunt u ook een misstand melden, wanneer deze niet (adequaat) wordt behandeld en afgedaan in uw eigen organisatie. Twijfelt u over melden, of heeft u vragen over de meldprocedure? Vraag dan advies aan het Huis voor klokkenluiders

Bent u burger, dan kunt u uw vermoeden van een misstand melden bij de betreffende organisatie. Veel organisaties vermelden op hun website op welke manier u dit kunt doen. Bent u via uw werk in aanraking gekomen met een mogelijke misstand in een andere organisatie? Dan kunt u zich laten adviseren door het Huis voor klokkenluiders.


Hoe neemt u contact op met het Steunpunt?

U kunt bellen met het telefoonnummer 070-376 5950. Voor het delen van vertrouwelijk informatie zijn beveiligde faciliteiten aanwezig. We raden u aan geen vertrouwelijke informatie te verzenden (per post of per e-mail) voordat u hierover telefonisch contact heeft gehad.


Verricht het Steunpunt zelf integriteitsonderzoek?

Nee, het Steunpunt verricht zelf geen onderzoek.


Adviseert het Steunpunt bij onderzoek naar politici en bestuurders?

Ja, uitsluitend op verzoek van een commissaris van de Koning, burgemeester, voorzitter van een waterschap of volksvertegenwoordiging.


Adviseert het Steunpunt bij onderzoek naar ambtenaren?

Nee, tenzij het gaat om ambtenaren uit de ambtelijke top, waarbij o.a. publicitaire druk valt te verwachten; en uitsluitend op verzoek van een commissaris van de Koning, burgemeester, voorzitter van een waterschap of volksvertegenwoordiging.


Kunt u het Steunpunt inschakelen als u twijfelt of integriteitsonderzoek nodig is?

Ja, u kunt het Steunpunt benaderen als u signalen krijgt van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager, mits u tot de doelgroep behoort: u bent commissaris van de Koning, burgemeester, voorzitter van een waterschap of een volksvertegenwoordiging.


Blijft informatie die u deelt met het Steunpunt vertrouwelijk?

Ja, alle informatie die u met het Steunpunt deelt, blijft vertrouwelijk. Er worden slechts niet herleidbare data vastgelegd, voor eigen gebruik.


Hoe kunt u vertrouwelijke informatie delen met het Steunpunt?

Voor het delen van vertrouwelijk informatie zijn beveiligde faciliteiten aanwezig. We raden u aan geen vertrouwelijke informatie te verzenden (per post of per e-mail) voordat u hierover telefonisch contact heeft gehad.


Zijn er kosten verbonden aan advisering door het Steunpunt?

Nee, voor u zijn aan de inzet van het Steunpunt geen kosten verbonden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekostigt het Steunpunt.


Waar is het Steunpunt ondergebracht?

Het Steunpunt maakt onderdeel uit van het CAOP.


Wat is het CAOP?

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Met oog voor de belangen van werkgevers en werknemers maakt CAOP werken bij de overheid, in het onderwijs en de zorg uitdagender, gezonder en veiliger. Ca. 200 professionals realiseren dit met excellente diensten en projecten voor onze vele opdrachtgevers met enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid. Iedere dag weer. Iedere dag meer.

Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op ons respect voor hun belangen en onze kracht deze te verbinden zodat werknemers in de zorg, het onderwijs en bij de overheid iedere dag weer met plezier, gezond en veilig het verschil in hun omgeving kunnen maken. Het CAOP neemt verantwoordelijkheid voor zijn ondernemen en de gevolgen daarvan voor zijn omgeving. Zo draagt CAOP bij aan een beter en weerbaar Nederland.

Meer informatie over het CAOP